Gale Bruer de la Universidad de Lancashir y Colin Handrey Center de la Universidad de Leeds informó sobre el estudio con la participación de 71 mujeres sexualmente activas de 18 a 38 años. Sus resultados fueron publicados Leer el informe completo la revista “Sexual Behavior Archives”. Todas las mujeres fueron meticulosamente y con predilecciones cuestionadas sobre su comportamiento en la cama (en general, los científicos dicen adiós a que los mortales simples se llamarían pervertido durante mucho tiempo).

” BioSilk ได้รับข้อมูลของท่านà¹à¸¥à¹‰à¸§” 
จะรีบดำเนินà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งสินค้าให้เร็วที่สุด

 • สำหรับลูà¸à¸„้าที่ได้รับสินค้าà¹à¸¥à¹‰à¸§
  à¸à¸£à¸¸à¸“าà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸‚้อมูลผ่าน Inbox ในช่องทาง Facebook ตามลิ้งà¸à¹Œà¸”้านล่าง
  https://www.facebook.com/BiosilkStayHealthy/

à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¸Šà¸±à¹‰à¸™à¸—ี่ 2 รีวิวเพิ่ม
ลุ้นรับ à¸à¸´à¸Ÿà¸•à¹Œà¹€à¸‹à¹‡à¸— BioSilk มูลค่าà¸à¸§à¹ˆà¸² 500 บาท

 • ร่วมสนุà¸à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¹† เพียง ใช้ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk รุ่นใดà¸à¹‡à¹„ด้
 • รีวิวผ่าน Facebook ของคุณ ตั้งสถานะ Public
 • ไม่จำà¸à¸±à¸”รูปà¹à¸šà¸šà¸à¸²à¸£à¸£à¸µà¸§à¸´à¸§ สามารถà¹à¸™à¸šà¸ à¸²à¸žà¸–่าย หรือคลิป VDO ได้
 • ถ่ายภาพรีวิวของคุณ à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸¡à¸²à¸—าง Inbox เพจ BioSilk
  www.facebook.com/BiosilkStayHealthy
 • 25 รีวิวที่ได้รับคัดเลือà¸à¹ƒà¸«à¹‰à¹à¸Šà¸£à¹Œà¸¡à¸²à¸—ี่เพจ
  รับไปเลยà¸à¸´à¸Ÿà¸•à¹Œà¹€à¸‹à¹‡à¸— ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk มูลค่า 565 บาท
 • ระยะเวลาร่วมสนุภตั้งà¹à¸•à¹ˆà¸§à¸±à¸™à¸—ี่ 1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม  2562

” BioSilk ได้รับข้อมูลของท่านà¹à¸¥à¹‰à¸§” 
จะรีบดำเนินà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”ส่งสินค้าให้เร็วที่สุด

สำหรับลูà¸à¸„้าที่ได้รับสินค้าà¹à¸¥à¹‰à¸§ à¸à¸£à¸¸à¸“าà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸‚้อมูลผ่าน Inbox ในช่องทาง Facebook ตามลิ้งà¸à¹Œà¸”้านล่าง https://www.facebook.com/BiosilkStayHealthy/

à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¸Šà¸±à¹‰à¸™à¸—ี่ 2 รีวิวเพิ่ม
ลุ้นรับ à¸à¸´à¸Ÿà¸•à¹Œà¹€à¸‹à¹‡à¸— BioSilk มูลค่าà¸à¸§à¹ˆà¸² 500 บาท

 • ร่วมสนุà¸à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¹† เพียง ใช้ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk รุ่นใดà¸à¹‡à¹„ด้
 • รีวิวผ่าน Facebook ของคุณ ตั้งสถานะ Public
 • ไม่จำà¸à¸±à¸”รูปà¹à¸šà¸šà¸à¸²à¸£à¸£à¸µà¸§à¸´à¸§ สามารถà¹à¸™à¸šà¸ à¸²à¸žà¸–่าย หรือคลิป VDO ได้
 • ถ่ายภาพรีวิวของคุณ à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸¡à¸²à¸—าง Inbox เพจ BioSilk
  www.facebook.com/BiosilkStayHealthy
 • 25 รีวิวที่ได้รับคัดเลือà¸à¹ƒà¸«à¹‰à¹à¸Šà¸£à¹Œà¸¡à¸²à¸—ี่เพจ
  รับไปเลยà¸à¸´à¸Ÿà¸•à¹Œà¹€à¸‹à¹‡à¸— ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk มูลค่า 565 บาท
 • ระยะเวลาร่วมสนุภตั้งà¹à¸•à¹ˆà¸§à¸±à¸™à¸—ี่ 1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม  2562

Start typing and press Enter to search